Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
Tis Zoals Tis: handelsnaam van Handelsonderneming M. Scherff, gevestigd te 4283 HP Giessen aan Giessensesteeg 13, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88110567 BTW-nummer: NL004547528B16
Website: de website www.TisZoalsTis.nl
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Tis Zoals Tis.
Artikel: product(en) of dienst(en) door Tis Zoals Tis te koop aangeboden op haar website.
Klant: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, die tot Tis Zoals Tis in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst van koop op afstand of een andersoortige overeenkomst, met inbegrip van degene in wiens opdracht of voor wiens rekening Artikelen worden geleverd.
Schriftelijk: per e-mail, per fax of per brief.
Persoonsgegevens: de door de Klant verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon of firma herleidbaar zijn, waaronder naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Tis Zoals Tis. Algemene voorwaarden van de Klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het mondeling dan wel schriftelijke accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij Tis Zoals Tis.

Tis Zoals Tis kan bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Tis Zoals Tis zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van dertig dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij de eventuele bestelling of aanvraag verstrekte gegevens van de juistheid waarvan Tis Zoals Tis mag uitgaan. De inhoud van folders, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud en binden Tis Zoals Tis niet.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door Tis Zoals Tis van de schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling van de Klant.

Tis Zoals Tis is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet kan worden geleverd, deelt Tis Zoals Tis dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling gemotiveerd aan de Klant mede.

Tis Zoals Tis en de Klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van Tis Zoals Tis dient als uitgangspunt van bewijs van de door de Klant aan URH verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Tis Zoals Tis verrichtte leveringen.

De Klant kan een overeenkomst slechts ontbinden op grond van de artikelen 4.3, 6.3 en 7.1.

Artikel 4. Prijzen
De prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten en eventuele andere heffingen, tenzij anders is vermeld op de website.

Tis Zoals Tis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen. De Klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan kosteloos de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling
Betaling kan slechts geschieden op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

Betaling van facturen dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder inhouding of korting te geschieden steeds binnen 14 werkdagen na factuurdatum en op de door Tis Zoals Tis in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de afnemer/opdrachtgever derhalve ook zonder
ingebrekestelling in verzuim.

Bij niet-tijdige betaling is de Klant vanaf de dag waarop de betaling aan Tis Zoals Tis uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat Tis Zoals Tis de Klant heeft aangemaand, is de Klant tevens een bedrag van € 125,00 aan administratiekosten verschuldigd. Indien Tis Zoals Tis haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de Klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van Tis Zoals Tis om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.

Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Ingeval van niet-tijdige betaling is Tis Zoals Tis bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tis Zoals Tis.

Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de Klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïncasseerd, is Tis Zoals Tis gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffende financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de Klant doorberekend.

De wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst niet met enige vordering op Tis Zoals Tis verrekenen.

Tis Zoals Tis behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
Artikel 6. Levering
De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.

De door Tis Zoals Tis opgegeven levertijden gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.

Indien levering langer dan dertig dagen gaat duren zal Tis Zoals Tis de Klant daar tijdig over informeren. In dat geval heeft de Klant het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant.

Indien de Klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 door de Klant wordt ontbonden, zal Tis Zoals Tis het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.
Artikel 7. Reclames
De Klant is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Tis Zoals Tis daarvan binnen 2 werkdagen na de vaststelling daarvan gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Retournering van het Artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Tis Zoals Tis. Tis Zoals Tis zendt de Klant vervolgens een e-mailbericht met een formulier. De Klant dient het formulier volledig in te vullen en tezamen met het Artikel retour te zenden.

Indien is aangetoond dat het Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Tis Zoals Tis de keuze het betreffende Artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw Artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.

Tis Zoals Tis behoudt het recht om een geretourneerd Artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan Tis Zoals Tis, de leverancier of de transporteur van het Artikel is toe te rekenen. Tis Zoals Tis zal de Klant hierover schriftelijk informeren.
Artikel 8. Retourzending en terugbetaling
Retourzending is alleen mogelijk op grond van de artikelen 4.3, 6.3 en 7.1.

Indien de Klant de overeenkomst ontbindt en het Artikel reeds heeft ontvangen, dient de Klant het Artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan Tis Zoals Tis retour te zenden.

In geval van ontbinding op grond van artikel 4.3, 6.3 of 7.1 zijn de redelijke kosten van retourzending voor Tis Zoals Tis. In geval van ontbinding op grond van artikel 8.2, zijn de kosten van retourzending voor de Klant.

In geval van ontbinding op grond van artikel 4.3 of 6.3 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het Artikel deugdelijk is verpakt, het Artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.

Tis Zoals Tis zal uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het retour gezonden Artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 8.4 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan Bio-Ron toekomende rechten. Indien Tis Zoals Tis genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de Klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.
Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
Voor elk door Tis Zoals Tis geleverd Artikel geldt louter de garantie die een producent van het Artikel verstrekt.

De inhoud van de website en van de overige uitingen van Tis Zoals Tis is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tis Zoals Tis kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of onvolkomenheden.

Tis Zoals Tis verwijst op haar website met links naar websites van derden, voor zover aanwezig. Deze links zijn louter informatief. Tis Zoals Tis is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.

De aansprakelijkheid van Tis Zoals Tis voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin des woords zoals door Tis Zoals Tis uitgegeven - die de wederpartij lijdt doordat Tis Zoals Tis (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

Artikel 9.4 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Tis Zoals Tis of van enig persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma`s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

Onder de in artikel 9..4 genoemde informatie wordt in elk geval mede (maar bepaald niet uitsluitend) verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan Tis Zoals Tis zijn samengesteld.

Een eventuele aansprakelijkheid van Tis Zoals Tis en van de personen, voor wie Tis Zoals Tis verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van een Artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Tis Zoals Tis verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

De Klant mag een Artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 11. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tis Zoals Tis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zonder dat Tis Zoals Tis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht van Tis Zoals Tis wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
Artikel 12. Persoonsgegevens
Tis Zoals Tis gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. Tis Zoals Tis neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

De door de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Tis Zoals Tis. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de wederpartij zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe ontwikkelingen en producten van Tis Zoals Tis.
Artikel 13. Verjaring/verval
Alle rechtsvorderingen jegens Tis Zoals Tis, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
Artikel 14. Slotbepalingen.
Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden heeft geen effect op het bindend zijn van de overige bepalingen.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tis Zoals Tis in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tis Zoals Tis vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle uit een Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden door Tis Zoals Tis worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

Tis Zoals Tis erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2024 Tis Zoals Tis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel